Disclaimer

De website van Schildersambacht is met de grootste mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Wij betrachten uiterste zorgvuldigheid bij het samenstellen en onderhouden van onze website en maken gebruik van bronnen die betrouwbaar worden geacht. Wij staan echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie, foutloos en/of ononderbroken functioneren van de website. Aan het gebodene op deze website kunt u geen rechten ontlenen.

De geboden informatie is niet bedoeld als vervanging van deskundig advies. Zonder verificatie of nader advies is gebruikmaking van de geboden informatie voor eigen rekening en risico van de gebruiker. Aan door de gebruiker met behulp van de informatie op deze website uitgevoerde kostenberekeningen kunnen geen rechten of aanspraken worden ontleend. Schildersambacht is niet aansprakelijk voor de inhoud op deze website en evenmin voor de inhoud op de websites waar deze website naar verwijst. Schildersambacht vrijwaart zich van alle juridische consequenties.

Schildersambacht, respectievelijk de rechthebbende, behouden alle rechten met betrekking tot de op deze site gepresenteerde informatie. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige andere manier/wijze, zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van Schildersambacht.

schaduw